Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TWENTY4PARTS B.V. (handelsnaam: Twenty4bearings)

1.

1.1 Twenty4parts B.V. wordt in deze voorwaarden nader aangeduid als “T4P”.

1.2 Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met T4P een overeenkomst aangaat terzake levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden.

1.3 Onder “aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van een zaak in het bezit van koper of, in het geval koop met eigendomsvoorbehoud het stellen van de zaak in de macht van koper.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met T4P. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.

4. Een overeenkomst tussen T4P en koper komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de overeenkomst door T4P schriftelijk wordt bevestigd, dan geldt de inhoud van de bevestiging als volledig en juist, tenzij de koper na ontvangst binnen een termijn van 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt.

5.

5.1 De door T4P opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Kostenbegrotingen, plannen en adviezen worden niet afzonderlijk in rekening gebracht indien op grond daarvan aan T4P een opdracht wordt verstrekt. In het tegenovergestelde geval, is T4P gerechtigd alle kosten van het maken van die begrotingen, plannen en adviezen in rekening te brengen. Hoewel T4P tracht kostenbegrotingen, plannen en adviezen aan de hoogste eisen te laten voldoen, wordt iedere aansprakelijkheid voor schade uitgesloten, die ontstaat door of bij het gebruik van door T4P verstrekte kostenbegrotingen, plannen en adviezen, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van T4P.

5.3 Door T4P in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden T4P niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is T4P gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse prijsverhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, zaken en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.

5.4 Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn installatie, montage en aansluitwerkzaamheden voor rekening van koper.

6.

6.1 T4P blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien T4P in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat koper ook deze vorderingen van T4P geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die T4P tegen koper mocht verkrijgen wegens te kort schieten van koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens T4P.

6.2 Zolang de eigendom niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel.

6.3 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van T4P te bewaren.

6.4 Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens T4P te kort schiet of T4P goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal te kort schieten, is T4P gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

6.5 Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

7.

7.1 Voor levering met een factuurwaarde boven € (zie de site voor het actuele bedrag) (netto), vindt aflevering plaats “franco huis”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, of koper de zaken inlaadt bij het terrein van T4P of elders. Voor leveringen met een factuurwaarde onder € (zie de site voor het actuele bedrag) (netto), worden verzendkosten in rekening gebracht van (zie de site voor het actuele bedrag), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Van de aflevering af zijn de zaken voor risico van koper, ook als de eigendom nog niet is overgedragen.

7.2 Onder alle omstandigheden gaat het onder 7.1 genoemde risico over op koper bij feitelijke aanbieding van de zaken.

7.3 Koper is verplicht voor onverwijlde lossing met voldoende mankracht en hulpmiddelen te zorgen.

8. T4P is niet verplicht tot verpakken. Voor zover zaken verpakt zijn, kan de verpakking door T4P afzonderlijk in rekening worden gebracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, neemt T4P de verpakking niet terug.

9. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en maat- en gewichtsopgaven alsmede gegevens over eigenschappen van materialen en constructies welke T4P verstrekt, zijn voor T4P niet bindend.

10. In het geval met T4P montage en/of assemblagewerkzaamheden zijn overeengekomen of bijstand bij montage en/of assemblage, draagt koper er zorg voor, dat het werk onbelemmerd voortgang kan vinden. Indien door enige omstandigheid niet normaal doorgewerkt kan worden en daardoor extra kosten ontstaan, zijn deze voor rekening van koper. In elk geval dient koper voor eigen rekening te allen tijde zorg te dragen voor hulpkrachten en het normale hulpmateriaal.

11.

11.1 De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.

11.2 De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die koper aan T4P dient te verstrekken en de eventuele overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van T4P.

11.3 T4P is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht T4P niet tot enige vergoeding, noch geeft zij koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft koper het recht om na het verstrijken van de levertijd T4P schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

12.

12.1 Betaling dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij aflevering in gedeelten geldt dit voor elk gedeelte dat door T4P wordt gefactureerd.

12.2 T4P is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de koopprijs danwel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs, alvorens een aanvang te nemen danwel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

12.3 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest plus 2% over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.

12.4 Indien koper nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is koper tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15 % van het totale bedrag met een minimum van 250,00.

12.5 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13. Bij niet nakoming door koper van een opeisbare vordering op de overeengekomen betalingsdatum, heeft T4P het recht de verdere nakoming van zijn verbintenissen die voortkomen uit alle tussen T4P en koper lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door koper onmiddellijk en volledig opeisbaar.

14. Indien koper niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, of liquidatie van het bedrijf van koper, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en heeft T4P het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder jegens koper schadeplichtig te worden.

15.

15.1 Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan T4P.

15.2 Klachten terzake van uitwendig waarneembare non-conformiteit dienen schriftelijk te geschieden binnen acht dagen na de ontvangst van de zaken. Nadien vervalt elke aanspraak terzake.

15.3 Klachten terzake van de hoeveelheid van de afgeleverde zaken, dienen per omgaande na ontvangst van de zaken schriftelijk te geschieden. Nadien vervalt elke aanspraak terzake.

15.4 Behoudens tegenbewijs gelden de door T4P op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten opgegeven hoeveelheden als juist. Verwerkte zaken worden geacht geheel aan de overeenkomst te beantwoorden.

16. Op de afgeleverde zaken verleent T4P geen garantie, waardoor T4P niet instaat voor de staat, kwaliteit en duurzaamheid van de producten. Slechts indien en voor zover de leverancier van T4P vrijwillig bereid is T4P te vergoeden hetgeen T4P op grond van eventuele garantiebepalingen van de leverancier claimt, zal T4P die vergoeding aan koper uitkeren onder aftrek van de door T4P in verband daarmee gemaakte kosten.

17.

17.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 16 met betrekking tot garantie en artikel 5 lid 2, aanvaardt T4P wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel en de artikelen 18 en 19 blijkt.

17.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van overeenkomst is T4P slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van T4P voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

De door T4P te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van de overeenkomst door T4P aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door T4P aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting.

17.3 Koper is verplicht de door T4P geleverde zaken te gebruiken op een wijze die overeenkomt met de aard en de gebruikelijke bestemming van die zaken. Koper erkent dat hij door bedrijfs- en/of handelsactiviteiten volledig op de hoogte is van:

a. de aard en de gebruikelijke bestemming van de door T4P geleverde zaken;

b. de terzake het gebruik van die zaken geldende wettelijke en andere voorschriften en aanbevelingen;

c. de nadelige gevolgen die aan het gebruik van die zaken verbonden kunnen zijn;

d. de nadelige gevolgen die verbonden kunnen zijn aan afwijkend gebruik van de zaken.

Koper verplicht zich zijn personeel en afnemers dienaangaande zo zorgvuldig mogelijk te informeren en te instrueren, en voorts om alle voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn om te voorkomen dat schade kan ontstaan bij of door het gebruik (afwijkend gebruik daaronder mede begrepen) van de door T4P geleverde zaken.

Onder “gebruik” van de door T4P geleverde zaken in de zin van het in dit artikel bepaalde, is te verstaan: het behandelen, bewerken, verwerken, toepassen, opslaan, verhandelen, vervoeren, in- en uitladen, overladen en overslaan van de zaken en voorts alle andere handelingen – hoegenaamd en van welke aard ook – welke met behulp van of ten aanzien van die zaken worden verricht.

Onder “afwijkend gebruik” van de zaken is te verstaan: ieder gebruik van de zaken dat niet volledig in overeenstemming met de aard daarvan, de gebruikelijke bestemming daarvan, of de terzake het gebruik geldende wettelijke en/of andere voorschriften en aanbevelingen.

17.4 T4P is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik en/of het afwijkend gebruik van door haar geleverde zaken, tenzij dit het gevolg is van grove schuld of opzet van T4P.

18.

18.1 In geval van onrechtmatige daad van T4P, of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor T4P rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is T4P slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

18.2 Aansprakelijkheid van T4P voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan hierboven bedoeld, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voortgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade.

19. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij T4P heeft gemeld.

20. Koper vrijwaart T4P voor alle schade die T4P mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door T4P geleverde zaken, daaronder begrepen:

  • aanspraken van derden, werknemers van T4P daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in zijn bedrijf;

  • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek aan door T4P geleverde producten die door koper werden gebruik, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten, tenzij koper bewijst dat het gebruik niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

21. Indien bij lang-lopende contracten gedurende de contractsduur blijkt, dat bepaalde producten en/of fabrikaten en/of halffabrikaten niet meer in het assortiment van de bij het aangaan van de contracten bestaande leveranciers van T4P aanwezig zijn, of niet meer op de aanvankelijke geldende condities door de leveranciers worden geleverd, heeft T4P het recht zonder schadeverplichting te zijn van de levering af te zien, dan wel, indien koper daarmee instemt, het meest nabij komende product tegen de daarvoor geldende prijs te leveren.

22. Indien T4P enig risico wegens wanbetaling onderbrengt bij een solide kredietverzekeringsmaatschappij en indien deze, terwijl de overeenkomst met koper reeds is afgesloten, doch nog niet of niet geheel is uitgevoerd, haar kredietlimiet intrekt – zich mede beroepende op het feit dat haar risico eerst ingaat bij de aflevering door T4P aan koper – is T4P te allen tijde gerechtigd in afwijking van andersluidende contractuele bepalingen volledige betaling te vorderen voor zover T4P reeds een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, maar de zaken nog niet heeft afgeleverd alvorens T4P tot aflevering overgaat en, indien koper daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor zover nog niet volledig uitgevoerd, voor ontbonden te verklaren en zich voor de daaruit voor T4P voortvloeiende schade op koper te verhalen, in welk geval koper generlei schadeclaim jegens T4P heeft.

23.

23.1 T4P is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, in welk geval zij tevens het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat koper enig recht op schadevergoeding jegens T4P heeft.

23.2 De volgende omstandigheden worden mede geacht niet voor rekening van T4P te komen: werkstaking, transportmoeilijkheden en ander storingen in het bedrijf van T4P of dat van haar leveranciers en vertraagde leveringen, door welke oorzaak dan ook, van door T4P bestelde materialen.

24. Op overeenkomsten met T4P is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij T4P de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.